تابلو برق ( Electrical panel )

محصولات تابلو برق با تولید کیفیت بالا و دارای استاندارد.

تابلو برق محفظه‌ای برای قرار گیری تجهیزات و سیم بندی الکتریکی یا الکترونیکی است. همچنین برای قرار گیری کلید‌ها و قطعات کنترلی و حفاظتی مورد استفاده نیز می باشد. یکی از کاربرد‌های تابلوهای برق،استفاده جهت جلوگیری از وارد شدن شوک الکتریکی به کاربران تجهیزات و حفاظت تجهیزات در برابر عوامل محیطی می‌شوند.